หน้าแรก กิจกรรม ดาวน์โหลด วีดิทัศน์ ติดต่อเรา

Deep South Innovation Business Coaching Program

หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

      ได้ส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยด้วยหลักสูตร"การจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ " รุ่นที่ 1 (Deep South Innovation Business Coaching Program )

     กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านธุรกิจ นวัตกรรม ทั้งในรูปแบบของ Smart SMEs และ Startup ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้หรือผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่มีการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยถ่ายทอด ความรู้สู่การปฏิบัติจริงผ่านการจัดกิจกรรมหลักสูตร

ธุรกิจนวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต้น (Start-up)

     เป็นรูปแบบธุรกิจที่สำคัญเป็นอย่างมากในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เนื่องจาก “นวัตกรรม” นับเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ประเทศต่างๆ ได้นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ การบริการใหม่ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจในมิติใหม่ ที่ก่อให้เกิดการยกระดับศักยภาพทางการแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประเทศให้ทัดเทียมสังคมโลก

     ในขณะที่วิสาหกิจเริ่มต้นหรือ “สตาร์ทอัพ (Startup)” จัดเป็นธุรกิจเกิดใหม่ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งมีนวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจ (Business model innovation) ที่สามารถทำซ้ำ (Repeatable) และขยายตลาด(Scalable) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างก้าวกระโดด (Exponential growth) ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มอัตราการขยายตัวทั้งทางด้านจำนวนผู้ประกอบการและเงินลงทุนทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

นวัตกรรมเพื่อสังคม และ นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

     นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) คือ การประยุต์ใช้ ความคิดใหม่ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม และสามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)
     นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ (Innovation for Economy)คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ นวัตกรรมนับเป็นกระบวนการที่เกิดจากการนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างให้เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ อันจะนำไปสู่การลงทุนใหม่ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ