หน้าแรก ประกาศ กิจกรรม ดาวน์โหลด สื่อการเรียนรู้ ติดต่อเรา

สมัครเข้าร่วมโครงการ

Deep South Innovation Business Coaching Program

หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

      ได้ส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยด้วยหลักสูตร"การจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ " รุ่นที่ 1 (Deep South Innovation Business Coaching Program )

     กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านธุรกิจ นวัตกรรม ทั้งในรูปแบบของ Smart SMEs และ Startup ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้หรือผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่มีการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยถ่ายทอด ความรู้สู่การปฏิบัติจริงผ่านการจัดกิจกรรมหลักสูตร

ธุรกิจนวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต้น (Start-up)

     เป็นรูปแบบธุรกิจที่สำคัญเป็นอย่างมากในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เนื่องจาก “นวัตกรรม” นับเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ประเทศต่างๆ ได้นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ การบริการใหม่ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจในมิติใหม่ ที่ก่อให้เกิดการยกระดับศักยภาพทางการแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประเทศให้ทัดเทียมสังคมโลก

     ในขณะที่วิสาหกิจเริ่มต้นหรือ “สตาร์ทอัพ (Startup)” จัดเป็นธุรกิจเกิดใหม่ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งมีนวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจ (Business model innovation) ที่สามารถทำซ้ำ (Repeatable) และขยายตลาด(Scalable) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างก้าวกระโดด (Exponential growth) ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มอัตราการขยายตัวทั้งทางด้านจำนวนผู้ประกอบการและเงินลงทุนทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      มีพันธกิจในการเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในภาคการผลิต ภาครัฐและภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจากผู้ประกอบการไทย และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยวิจัยต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ (new business model)

      จึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ “การส่งเสริม Startup/SMEs ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้” โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนใต้ ในการใช้กลไกมาตรการต่างๆ ของภาครัฐเป็นส่วนช่วยสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินทั้งธุรกิจนวัตกรรมและธุรกิจ Startup ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อร่วมดำเนินการผลักดันธุรกิจนวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต้นที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่